Орос төвийн 2013 оны ажлын төлөвлөгөө.

Сар “ЛИС” кино
клуб
Дугуй ширээ
ний ярилц
лага
Сонир
холтой уулзалт
Цууврал лекцСеми
нар хичээл
Сэдэвт лекцЭрдэм шинжил
гээний конфе
ренц
Орос хэлний курс үзэ
сгэлэн
Яруу найр
гийн үдэшлэг
Хэвлэл нийт
лэл
Тест шал
галт
“Урлаг” олон нийтийн мэргэжлийн тэнхим
1
4
1
2


1

1

2
4
2
1
11

3
4
1
2

4

1

2


1

4
4
2
1
14


1
1

5
4
1
2
4
1


1

6
4
2
1
1
1
11

1

7
4
1
2
1

8
4
2
1
1
1


1

9
4
1
2

1


1

10
4
2
1
1


1
1
2
11
4
1
2


1


2


1
2
12
4
2
1


1
1
1
2